Podrobná pravidla soutěže o vstupenky na koncert | Penzion Kamínek

Podrobná pravidla soutěže o vstupenky na koncert

Účelem těchto pravidel je úplná úprava pravidel Soutěže o Vstupenky na koncert Michala Prokopa a Framus Five v pátek 2.8.2019 na Penzionu Kamínek, dále jen „soutěž“.

 

1 Pořadatel soutěže

 • Pořadatelem soutěže je: Zdeněk Malinka, Byňov 64, 37 333 Nové Hrady 37; IČ:18285902 (dále jen „pořadatel“).
 • Pořadatel je provozovatelem Facebookové stránky Penzion s restaurací Kamínek.
 • Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook a nijak s ní nesouvisí.
 • Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže; společnost Facebook je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv Facebooku.

 

2 Doba konání soutěže

 • Soutěž probíhá ode dne 16.7. 2019 do dne 21. 7. 2019

 

3 Účastníci soutěže

 • Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území EU, která má zřízen platný osobní účet na Facebooku a která je fanouškem Facebookové stránky Penzion s restaurací Kamínek (dále jen „soutěžící“).
 • Účast v soutěži prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena.
 • Osoby v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k pořadateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou ze soutěže vyloučeny. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra se nepředá.
 • Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže.
 • Soutěžící musí být uživatelem Facebooku a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj facebookový účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Faceboku . V případě zániku facebookového účtu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být pořadatelem vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.
 • Účast v soutěži je dobrovolná.

 

4 Mechanismus soutěže

 • Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době trvání soutěže správně odpoví na otázku (nebo se nejvíce přiblíží správné odpovědi) zveřejněnou ve Facebookovém příspěvku s vyhlášením soutěže a zároveň bude fanouškem Facebookové stránky Penzion s restaurací Kamínek a splní v termínu konání soutěže i další podmínky pro účast v soutěži, zveřejněné v úplných pravidlech soutěže.

 

5 Vyhodnocení soutěže a předání výhry

 • Po uplynutí doby konání soutěže pořadatel vyhodnotí odpovědi soutěžících zveřejněné pod příspěvkem s vyhlášením soutěže.
 • Pořadatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
 • Pořadatel po skončení soutěže vylosuje jednoho soutěžícího, který splnil pravidla a který obdrží výhru (dále jen „výherce“). Losování proběhne v den ukončení soutěže, kdy zároveň pořadatel v komentáři pod soutěžním příspěvkem vyhlásí výherce. Následně se pořadatel dohodne se výhercem v soukromé zprávě na Faceboku na způsobu předání výhry.
 • V případě, že se soutěže zúčastní méně než tři (3) soutěžící, může výhra propadnout ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším použití.
 • Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu cenu, bez ohledu na počet odpovědí, které vloží.
 • Výherce je povinen se do 5 dnů od vyhlášení soutěže dohodnout s pořadatelem na způsobu předání výhry.
 • Pořadatel je oprávněn pro účel předání výhry požadovat osobní údaje jako jsou zejména: jméno, příjmení a adresa). Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě, zanikne v případě tohoto výherce nárok na výhru.
 • Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat.
 • Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

 

6 Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti

 • Soutěžící uděluje zveřejněním své soutěžní odpovědi souhlas se zpracováním a užitím jím poskytnutých údajů, a to konktrétně: jméno, příjmení a případně i adresa bydliště (dále jen „osobní údaje„) společnosti Zdeněk Malinka, Byňov 64, 37 333 Nové Hrady 37; IČ:18285902, jakožto správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů soutěžící poskytuje za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry, jakožto i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu tří (3) let. Výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem.
 • Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Avšak v případě, že výherce pořadateli osobní údaje potřebné pro využití výhry neposkytne, nemůže mu být výhra předána.
 • Výherce souhlas s poskytnutím osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným pořadateli. Po dobu, na kterou je tento souhlas udělen, má výherce právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů a právo žádat pořadatele o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výherce je oprávněn požadovat informaci, jaké osobní údaje o něm pořadatel zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Výherce může svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoli bezplatně odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce (pořadatele) nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů uoou.cz.
 • Výherce souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit jméno a příjmení výherce prostřednictvím elektronických i tištěných médiích, a to po dobu konání soutěže a 1 roku od jejího skončení.

 

7 Společná ustanovení

 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem ze soutěže vyloučen.
 • Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže.
 • Důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže je zejména duplicita facebookových účtů či zrušení facebookového účtu atp. V této souvislosti si pořadatel vyhrazuje právo jakékoli kontroly jednotlivých soutěžních registrací či soutěžních přihlášení, a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol emailových adres a facebookových účtů jednotlivých soutěžících ve vztahu k jejich uživatelům. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům Facebooku.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit, doplnit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže.
 • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, sítě Facebook, s dostupností nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.
 • V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.